MSCRM 4.0 Web Service Toolkit (JavaScript)

 CRM Web Service Toolkit jest małą JavaScript’ową biblioteką umożliwiającą łatwy dostęp do web serwisów Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Dzięki niej możemy w szybki sposób:

 • tworzć/aktualizować encje
 • zmieniać stan encji
 • tworzyć zapytania za pomocą fetchXML czy poprzez metodę RetrieveMultiple
 • i wiele innych metod dostępnych w web serwisach CRMa

Przykłady

Encje tworzymy za pomocą metody CrmServiceToolkit.Create()

[js]

// Use CrmServiceToolkit. Create() to create a CRM contact record.
var contact = new CrmServiceToolkit.BusinessEntity("contact");
contact.attributes["firstname"] = "Diane";
contact.attributes["lastname"] = "Morgan";
contact.attributes["gendercode"] = 2;
contact.attributes["familystatuscode"] = 1; // Picklist : Single – 1
contact.attributes["creditlimit"] = 3000;

var createResponse = CrmServiceToolkit.Create(contact);

[/js]

CrmServiceToolkit.Retrieve() używamy do zwracania pojedynczych encji

[js]
// Use CrmServiceToolkit.Retrieve() to retrieve a CRM contact record.
var contactId = ‘3210F2BC-1630-EB11-8AB1-0003AAA0123C’;
var cols = ["firstname", "lastname", "familystatuscode", "creditlimit", "birthdate", "donotemail"];
var retrievedContact = CrmServiceToolkit.Retrieve("contact", contactId, cols);

alert(retrievedContact.getValue(‘lastname’));
alert(retrievedContact.getValue(‘firstname’));
// Picklist value (integer)
alert(retrievedContact.getValue(‘familystatuscode’));
// Picklist selected text
alert(retrievedContact.getValue(‘familystatuscode’, ‘name’));
// Currency field value
alert(retrievedContact.getValue(‘creditlimit’));
// Currency field formatted value (string)
alert(retrievedContact.getValue(‘creditlimit’, ‘formattedvalue’));
// Datetime field date/time value
alert(retrievedContact.getValue(‘birthdate’));
// Datetime field date string
alert(retrievedContact.getValue(‘birthdate’, ‘date’));
// Datetime field time string
alert(retrievedContact.getValue(‘birthdate’, ‘time’));
// Bit field value
alert(retrievedContact.getValueAsBoolean(‘donotemail’));
[/js]

Metoda CrmServiceToolkit.setState() umożliwia nam zmiane stany encji

[js]
// Use CrmServiceToolkit.setState() to update a CRM record status.
var contactId = ‘3210F2BC-1630-EB11-8AB1-0003AAA0123C’;
var response = CrmServiceToolkit.setState(‘contact’, contactId, ‘Inactive’, 2);
alert(response);
[/js]

CrmServiceToolkit.queryByAttribute() zwraca nam wszystkie rekordy spełniające podane kryterja.

[js]
// Use CrmServiceToolkit.queryByAttribute() to retrieve all CRM records that match the query criteria.
var queryOptions = {
entityName : "contact",
attributes : ["firstname", "lastname"], // Search by firstname and lastname
values : ["John", "Smith"], // Find all contacts whose firstname is John, lastname is Smith
columnSet : ["familystatuscode", "creditlimit", "birthdate"],
orderby : ["creditlimit", "birthdate"]
};

var fetchedContacts = CrmServiceToolkit.queryByAttribute(queryOptions);
[/js]

Więcej informacji na:

http://crmtoolkit.codeplex.com/

http://danielcai.blogspot.com/2010/07/crm-web-service-toolkit-for-javascript.html

MSCRM 4.0 Form Properties

Do pól formularza odwołujemy się poprzez obiekt crmForm:

[js]
crmForm.propertyname
[/js]

Tabelka poniżej przedstawia dostępne właściwości.

Właściwość Typ Opis
IsDirty bool Określa czy formularz był modyfikowany
FormType int Tylko do odczytu. Typ formularza.Możliwe wartości:

 • Undefined Form Type = 0
 • Create Form = 1
 • Update Form = 2
 • Read Only Form = 3
 • Disabled Form = 4
 • Quick Create Form = 5
 • Bulk Edit Form = 6
ObjectId string Tylko do odczytu. Identyfikator encji. Jeśli formularz jest w trybie edycji
ObjectTypeCode string Tylko do odczytu. Kod typu encji którą edytujemy/wyświetlamy na formularzu
ObjectTypeName string Tylko do odczytu.  Nazwa typu encji której dotyczy formularz
all.{field name}  Kolekcja poszczególnych pól formularza odpowiadającym polom w encji lub IFRAME formularza.

Przykład

[js]

var CRM_FORM_TYPE_CREATE = 1;
var CRM_FORM_TYPE_UPDATE = 2;

// Test the FormType and ObjectId properties.
switch (crmForm.FormType)
{
case CRM_FORM_TYPE_CREATE:
alert("This is a create form.");
break;

case CRM_FORM_TYPE_UPDATE:
alert("This is an update form, the ID is " + crmForm.ObjectId + ".");
break;
}
[/js]
[js]
var CRM_ENTITY_ACCOUNT = 1;
var CRM_ENTITY_CONTACT = 2;

// Test the ObjectTypeCode property.
switch (crmForm.ObjectTypeCode)
{
case CRM_ENTITY_ACCOUNT:
alert("This is an Account form.");
break;

case CRM_ENTITY_CONTACT:
alert("This is a Contact form.");
break;
}

[/js]

Żródło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150873.aspx